Loading

Algemene voorwaarden

1. Definities

SB Banden:

De eenmanszaak SB Banden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68 en kantoorhoudende te (5689 AJ) Oirschot aan het adres Eikenbussel 68338546;

Wederpartij:

De partij die een Overeenkomst sluit met SB Banden of aan wie SB Banden een offerte heeft uitgebracht.

Consument:

De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit

Overeenkomst:

Iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen SB Banden en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, en alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.

Partijen:

SB Banden en de Wederpartij samen.

2. Wanneer gelden deze voorwaarden?

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van SB Banden en op iedere Overeenkomst tussen SB Banden en een Wederpartij.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen of aanvullingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als SB Banden hierop schriftelijk akkoord heeft gegeven en alleen op het gedeelte van de opdracht waarvoor dit akkoord is gegeven.

2.3 Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. SB Banden zal dan samen met de Wederpartij een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.

2.4 Als SB Banden van een Wederpartij niet steeds een strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat SB Banden het recht zou verliezen om in andere gevallen wel de strikte naleving te verlangen.

3. Offertes en aanbiedingen (“offertes”)

3.1 De aard en de omvang van de Overeenkomst wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden.

3.2 Alle offertes van SB Banden zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt vermeld. Dat houdt in dat SB Banden het recht heeft om de voorwaarden van de offerte nog te wijzigen. Een Wederpartij kan aan een uitgebrachte offerte dus geen rechten ontlenen. Een offerte vervalt in ieder geval als de geoffreerde dienst of producten in de tussentijd niet meer beschikbaar is/zijn.

3.3 SB Banden kan niet aan offertes worden gehouden als de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.5 Als SB Banden in de offerte een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan SB Banden niet verplicht worden om een gedeelte van de Overeenkomst te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.

3.6 SB Banden is altijd gerechtigd tot wijziging van de overeengekomen prijs zonder dat de Wederpartij gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of het gevolg is van een prijsstijging van het product of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

3.7 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4. Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat de Wederpartij een aanbod of offerte van SB Banden ongewijzigd accepteert, of als SB Banden een opdracht schriftelijk bevestigt, of geheel of gedeeltelijk aan de opdracht uitvoering heeft gegeven.

4.2 Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst die door of namens SB Banden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn slechts bindend als deze schriftelijk door SB Banden zijn bevestigd, of als SB Banden reeds geheel of gedeeltelijk daaraan uitvoering heeft gegeven.

4.3 SB Banden kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst en voordat de Opdracht (verder) wordt uitgevoerd voldoende zekerheid verlangen. SB Banden kan om die reden een aanbetaling op het factuurbedrag vragen voordat wordt gestart met de uitvoering van de Overeenkomst. Weigering van de Wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft SB Banden het recht de Overeenkomst te weigeren.

4.4 SB Banden is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs zonder dat de Wederpartij gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, als die prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of het gevolg is van een prijsstijging van het product of andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5. Verplichtingen Wederpartij

5.1 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan SB Banden heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan de Wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en in de door SB Banden gewenste vorm en wijze aan SB Banden ter beschikking worden gesteld.

5.2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan SB Banden ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn.

5.3 De Wederpartij is gehouden tot afname van de (overeengekomen) zaken op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Als de Wederpartij deze afname weigert en/of nalatig is met het verstrekken van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering van de (overeengekomen) zaken, dan heeft SB Banden het recht om de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

5.4 Als de Wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is SB Banden gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan haar verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan. Als SB Banden als gevolg hiervan kosten moet maken, dan komen deze kosten voor rekening van de Wederpartij. Deze kosten zullen in dat geval op basis van nacalculatie door SB Banden aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1 Alle werkzaamheden die door SB Banden worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van SB Banden. SB Banden biedt dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.

6.2 SB Banden heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.3 SB Banden bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door de Wederpartij kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. SB Banden behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden te vervangen.

6.4 Wanneer een Wederpartij de manier van verzenden bepaalt op een andere manier dan door SB Banden is voorgeschreven, komt het risico van verzending bij de Wederpartij te liggen.

6.5 De Wederpartij dient de producten van SB Banden zelf te monteren. Eventuele ontstane schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van de montage komt voor rekening van de Wederpartij.

6.6 Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht van SB Banden nooit:
– het doen van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
– het controleren van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door de Wederpartij aangeleverde gegevens en informatie.

6.7 SB Banden is gerechtigd om de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en de uitgevoerde (deel)opleveringen afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening te brengen.

6.8 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.9 Als Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. SB Banden zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Als de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal SB Banden de Wederpartij hierover tevoren inlichten.

7. Levering

7.1 Wanneer de producten worden bezorgd, geldt als plaats van levering het adres dat de Wederpartij aan SB Banden kenbaar heeft gemaakt. Wanneer de Wederpartij de producten komt afhalen, geldt het bezoekadres van SB Banden: Steenfortseweg 3B te (5091 BS) Middelbeers.

7.2 Als moment van levering geldt:

– als Partijen zijn overeengekomen dat SB Banden de zaken en/of diensten aflevert ten kantore van de Wederpartij of een andere door de Wederpartij aangewezen plaats: het moment dat SB Banden de zaken en/of diensten op die betreffende plaats aanbiedt, ook al wordt de ontvangst van de zaken en/of diensten op dat moment door de Wederpartij geweigerd;
– in het geval dat de Wederpartij de zaken en/of diensten in ontvangst komt nemen ten kantore van SB Banden of een door SB Banden aangewezen plaats: het moment waarop de Wederpartij volgens de afspraak de zaken en/of diensten in ontvangst zou nemen, ook al wordt de ontvangst van de zaken en/of diensten op dat moment geweigerd door de Wederpartij of ook al verschijnt de Wederpartij niet tijdig op de afgesproken plaats en tijd om de levering in ontvangst te kunnen nemen.

7.3 Opgegeven (lever)termijnen zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen. Als een termijn wordt overschreden, dan dient de Wederpartij eerst een schriftelijk bericht met een tweede kans (ingebrekestelling) aan SB Banden toe te sturen.

7.4 Vanaf het moment van levering berust het risico op beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan van de zaken bij de Wederpartij.

7.5 SB Banden is gerechtigd om de Overeenkomst in verschillende fases uit te voeren (“deelleveringen”) en de uitgevoerde (deel)leveringen afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening te brengen.

7.6 De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij haar worden afgeleverd. Als de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van instructies die nodig zijn voor de levering, dan is SB Banden gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Wederpartij.

7.7 SB Banden is te allen tijde gerechtigd om vorderingen op de Wederpartij te verrekenen met bedragen die de Wederpartij of een aan de Wederpartij gelieerde vennootschap aan SB Banden verschuldigd is.

7.8 Voor de vaststelling van de leveringsdatum en hetgeen de Wederpartij aan SB Banden verschuldigd is, is de administratie van SB Banden te allen tijde leidend.

8. Opschorting en ontbinding

8.1 SB Banden heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:

 • de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; of
 • SB Banden ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; of
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van SB Banden gevergd kan worden dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • de Wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst; of
 • er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van de producten.

De Wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die bij SB Banden direct of indirect (zijn) ontstaan.

8.2 SB Banden heeft altijd het recht een Overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren of te beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving. SB Banden mag ook een Overeenkomst weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar zijn mening schade kan toebrengen aan de belangen of goede SB Banden van zijn onderneming.

8.3 Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van SB Banden op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

8.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij (langer dan drie maanden), van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het SB Banden vrij om de Overeenkomst direct op te zeggen en/of de opdracht of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van SB Banden op de Wederpartij zijn in dit geval direct opeisbaar.

9. Annulering

9.1 Een gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij is enkel mogelijk bij wederzijds goedvinden.

9.2 Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij, heeft SB Banden altijd het recht om de kosten voor de reeds gemaakte of ingeplande uren en werkzaamheden in de uitvoering van de Overeenkomst, alsook de kosten voor de reeds uitbesteedde diensten of bestelde producten, aan de Wederpartij in rekening te brengen tegen het daarvoor geldende tarief.

9.3 Als annuleringsdatum geldt de datum waarop SB Banden de schriftelijke annulering heeft ontvangen.

9.4 Voor de vaststelling van de gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum is de administratie van SB Banden leidend.

10. Overmacht

10.1 SB Banden is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).

10.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop SB Banden geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor SB Banden niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van SB Banden of derden, en de situatie dat SB Banden producten of diensten te laat geleverd krijgt van zijn toeleveranciers. SB Banden kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat SB Banden de Overeenkomst had moeten nakomen.

10.3 SB Banden heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden voortduurt.

10.4 Als SB Banden bij het intreden van de overmacht al een deel van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag SB Banden dit alvast in rekening brengen aan de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Vergoedingen en betaling

11.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling steeds 14 dagen voor de levering plaats te vinden. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

11.2 SB Banden kan niet eerder overgaan tot levering dan nadat de Wederpartij volledig aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan. Eventuele schade wegens latere betaling en dus latere levering komt voor rekening van de Wederpartij.

11.3 Als er sprake is van bijkomende kosten, zoals verzendkosten, dan zullen deze kosten apart op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

11.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, is iedere Wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het honorarium van SB Banden ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

11.5 Bij niet of niet-tijdige betaling is de Wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van SB Banden in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Een Consument zal eerst door SB Banden worden gewezen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen worden gegund om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. De Wederpartij is dan 2% rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

11.6 SB Banden heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de Wederpartij worden door SB Banden steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.

11.7 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan SB Banden verschuldigde.

11.8 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Eventuele aansprakelijkheid van SB Banden blijft altijd slechts beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

12.2 SB Banden en eventueel door hem ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van:

 • door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 • de aanschaf van vervangende goederen;
 • andere personen die aanwezig zijn op de plaats van uitvoering van de Overeenkomst algemeen geldende (veiligheids-)voorschriften niet in acht nemen of niet zorgvuldig met de door SB Banden verkochte producten omgaan;
 • normale slijtage en waardevermindering van het product die buiten zijn schuld ontstaat;
 • omstandigheden die buiten de macht van SB Banden liggen.

12.3 De garantie van SB Banden op zijn producten gaat niet verder dan de eventuele garantie van de fabrikant.

12.4 De aansprakelijkheid van SB Banden is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan de Wederpartij over de laatste twee kalendermaanden inzake de (deel)opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.5 SB Banden is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SB Banden aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SB Banden toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.6 SB Banden is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

12.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens SB Banden.

13. Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart SB Banden, en de door SB Banden ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden die schade lijden door de uitvoering van de Overeenkomst.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Alle door SB Banden in het kader van de Overeenkomst geleverde (deel)producten blijven eigendom van SB Banden totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met SB Banden gesloten Overeenkomst(en) volledig is nagekomen, met dien verstande dat voor het intellectueel eigendom het bepaalde in artikel 13 van toepassing blijft.

14.2 De Wederpartij is niet bevoegd deze zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is de Wederpartij niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.

14.3 De Wederpartij geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan SB Banden en de door SB Banden aan te wijzen derden om bij de uitoefening van de eigendomsrechten van SB Banden al die (digitale en fysieke) plaatsen te betreden waar de eigendommen van SB Banden zich bevinden en de zaken terug te nemen. De Wederpartij dient SB Banden direct in te lichten als zij in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

15. Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan in de uitvoering van de Overeenkomst berusten uitsluitend bij SB Banden en mogen zonder voorafgaande toestemming van SB Banden niet geheel of gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd of nagemaakt. De Wederpartij mag het ook niet ter beschikking stellen anders dan voor het doel waarvoor het door SB Banden is verstrekt.

15.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de opgeleverde materialen te verwijderen of te wijzigen.

15.3 SB Banden heeft te allen tijde het recht om foto’s, tekeningen en andere daarmee samenhangende documenten over zijn producten te publiceren en gebruiken. Hieronder wordt o.a. verstaan het recht dit materiaal te gebruiken in zijn reclame-uitingen, te delen op social media, op te nemen in een boekwerk of voor andere commerciële doeleinde te gebruiken.

16. Onderzoeksplicht en reclamering

16.1 De door SB Banden te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De Wederpartij dient het door SB Banden opgeleverde direct op het moment dat de zaken haar ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten dienen binnen 2 dagen na levering schriftelijk door de Wederpartij aan SB Banden te worden gemeld. De Wederpartij dient SB Banden in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.

16.2 Geleverde zaken van SB Banden zijn in beginsel gebruikt en kunnen daarom lichte gebruikerssporen bevatten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De Wederpartij mag van gebruikte zaken minder verwachten dan van volledige nieuwe zaken. Daarom dient de Wederpartij direct na levering goed te onderzoeken of de zaken voldoen aan zijn/haar verwachtingen.

16.3 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als afzonderlijke levering beschouwd.

16.4 Er kunnen verschillen bestaan in de uiterlijke kenmerken tussen het geleverde producten en eerdere afbeeldingen e.d. die zijn getoond door SB Banden. Deze verschillen bieden geen grond voor reclamatie.

16.5 Bij vaststelling dat er sprake is van een gebrek en bij tijdige reclamering, zal SB Banden het gebrek binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door de Wederpartij vervangen of herstellen.

16.6 Het indienen van klachten ontslaat de Wederpartij nooit van diens afname- en betalingsverplichting ten opzichte van SB Banden.

16.7 Bij niet-tijdige melding van een gebrek/klacht komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.

16.8 Als het geleverde na oplevering wat betreft de aard en/of samenstelling niet volgens de gebruiks- of toepassingsvoorschriften is gebruikt en/of als de Wederpartij zelf wijzigingen aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), vervalt elk recht op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.

16.9 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van SB Banden en de door SB Banden bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

17. Herroepingsrecht

17.1 Als de Consument gebruik wenst te maken van het Herroepingsrecht is hij/zij verplicht om dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan SB Banden. Dit moet de Consument doen middels het zenden van ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat hij/zij de Overeenkomst wenst te herroepen of door het ingevulde Modelformulier voor herroeping, bedoeld in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden, toe te zenden aan SB Banden. Ook moet de Consument het product binnen 14 dagen na ontvangst aan SB Banden retourneren. De bewijslast voor het tijdig retourneren van het geleverde product en het uiten van de ondubbelzinnige verklaring ligt bij de Consument.

17.2 Kosten voor retourzending komen voor rekening van de Wederpartij. Het gewicht van de producten van SB Banden varieert tussen 6,5 – 20 kg per product, afhankelijk van de aard en het model dat besteld wordt.

17.3 De geleverde producten dienen gecontroleerd te worden door de Wederpartij en mogen tot een bepaalde hoogte getest worden wanneer er sprake is van een overeenkomst op afstand. Dit gaat echter niet zo ver dat de klant daadwerkelijk gebruik maakt van de producten. Wanneer de klant met de geleverde banden en/of velgen heeft gereden, is herroeping niet meer mogelijk. SB Banden behoudt zich het recht voor om waardevermindering in rekening te brengen wanneer de Wederpartij in dat geval alsnog tot herroeping overgaat.

17.4 Als de Consument gebruik maakt van het Herroepingsrecht, dan komen de kosten van retourzending voor zijn/haar eigen rekening.

17.5 Als de Consument na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet aan SB Banden via de voorgeschreven wijze kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het Herroepingsrecht resp. het product niet aan SB Banden heeft geretourneerd, dan is koop een feit.

18. Privacy

SB Banden is bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houdt hiermee rekening bij het verwerken van de (persoons)gegevens van de Wederpartij. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) SB Banden een wettelijke plicht heeft om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) SB Banden hiervoor expliciete toestemming heeft gekregen van de Wederpartij; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Als de Wederpartij besluit om persoonsgegevens van derden aan SB Banden te verstrekken, dan dient de Wederpartij zorg te dragen voor een passende verwerkersovereenkomst die voldoet aan de gestelde eisen in de AVG.

19. Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op alle rechtsbetrekkingen met SB Banden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

19.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van SB Banden is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

19.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil onderling op te lossen.

Informatie rondom herroepingsrecht & retour SB Banden

Wanneer u een overeenkomst gaat als consument met SB Banden en er sprake is van een “overeenkomst op afstand” dan heeft u het recht om uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst daarvan zonder opgave van reden te annuleren. Na annulering heeft u nogmaals 14 dagen de tijd om uw product aan ons te retourneren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor de retourzending van uw adres naar ons bezoekadres zijn voor uw eigen rekening. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dan zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via sbbanden@outlook.com Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. U mag het product bekijken en beoordelen, maar niet daadwerkelijk gebruiken. Wanneer het geleverde product door u gebruikt is, kunt u geen gebruik maken van uw herroepingsrecht.

Identiteit ondernemer (bezoek- en postadres)

SB Banden
Steenfortseweg 3B
5091 BS
Middelbeers, NEDERLAND
KVK-nummer: 68338546

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
SB Banden
Steenfortseweg 3B
5091 BS
Middelbeers, NEDERLAND

  Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep: Besteld op (DD-MM-YYYY): Ontvangen op (DD-MM-YYYY): Factuurnummer: Naam consument: Adres consument IBAN Rekeningnummer: Datum: